‘Files komen altijd terug’

MuConsult pakt de mobiliteitstransitie aan met drie pijlers

Beeld: Casper Stelling
Casper Stelling ProMedia, Robin Britstra

MuConsult heeft dit jaar veel bijdragen aan de mobiliteitstransitie. We spraken Casper Stelling, die er al vijftien jaar werkzaam is. Volgens hem moet het beleid zich minder richten op het verminderen van files.

Dit komt door de Brever-wet, oftewel het feit dat mensen in de afgelopen 100 jaar dezelfde reistijd houden. Wat verandert is de afstand en het vervoermiddel. Volgens Stelling moet bereikbaarheid daarom een andere betekenis krijgen. “We moeten een eerlijk systeem bedenken waarbij de beschikbare infrastructuur zo goed mogelijk wordt benut. Duurzame basismobiliteit is de eerste opgave.” Hij vat de adviezen van MuConsult samen onder drie pijlers: geld, tijd en comfort.

Drie pijlers voor beleid

De eerste pijler heeft te maken met beprijzing. “Wij zijn voorstander van prijsdifferentiatie naar tijd en plaats.” Dat is nodig voor het spreiden van de vraag, aldus Stelling. “Snelwegen, bussen en treinen zijn geoptimaliseerd voor de piek tijdens de spits. Het benutten van onze assets is essentieel voor brede welvaart. Dat geldt voor wegen en treinen maar ook voor het energienet, de ziekenhuispoli en de collegezalen. Voor het stimuleren van spreiden hebben we nog weinig beleidsopties. Naast fiscale maatregelen werken we daarom mee aan diverse publiek-private samenwerkingen om dit te bewerkstelligen.”

De tweede pijler, tijd, staat voor bereik. “Veel mensen kiezen voor de auto omdat ze daarmee binnen acceptabele reistijd meer bestemmingen kunnen bereiken.” Het is daarom zaak andere vervoermiddelen aantrekkelijker te maken, volgens Stelling. “Wij dragen bij aan een concurrerend fietsnetwerk en concurrerend collectief vervoer door te onderzoeken hoe het efficiënter en effectiever aangelegd en georganiseerd kan worden.”

MaaS-pilots

De derde pijler, comfort, gaat over de kwaliteit van de reis. “Mensen kiezen ook de auto omdat ze dan
alle controle hebben”, aldus de adviseur. “Met onze inzet op MaaS-pilots vergroten we de controle van
de ov-reiziger op zijn of haar reis. Als er een trein uitvalt, kun je meteen zien waar je een bus of deelfiets kunt pakken. Daarbij is sociale veiligheid een belangrijke kwaliteitsvoorwaarde. Ook dat is een thema waar MuConsult veel op inzet.”

Beschikbaarheid en circulariteit Volgens Stelling kan nog veel vooruitgang geboekt worden op het gebied van duurzame basismobiliteit. “Onze beleidskeuzes hebben verstrekkende gevolgen voor mens en klimaat. De uitwerking van brede welvaart en van hieruit duurzame basismobiliteit zal veel impact hebben op onze beleidsafwegingen en het instrumentarium dat wij daarbij toepassen. De verschillende overheidsafdelingen hebben daar onvoldoende overzicht over. Wij proberen dat overzicht te bieden.”

Auteur: MuConsult

2 reacties op “MuConsult pakt de mobiliteitstransitie aan met drie pijlers”

Patrick EHV|19.01.24|14:04

Hopelijk gaat men de overheden niet vertellen dat het men gaat redden met een app. Men moet kijken hoe men OV aanpakt in NY, Londen, Tokyo of Singapore Want de Randstad is eigenlijk een soort eiland als die laatste stad en de westelijke randstad heeft eigenlijk 1 integrale oplossing nodig (lightrail/metro) ipv lapwerk van substandaard oplossinkjes. En buiten de Randstad gelden weer andere karakteristieken waar andere oplossingen optimaler zijn. Men moet groots gaan investeren voor bereikbaarheid

Patrick EHV|19.01.24|14:03

Als snelwegen geoptimaliseerd zouden zijn voor de piek tijdens de spits, zouden er geen files zijn.

Maar het inderdaad goed om te gaan naar een eerlijkere infrastructuur, die ook nog meer mensen kan vervoeren, en elk van hen met een grotere mobiliteitsbehoefte.

Snelwegen zitten in de Randstad tegen hun grenzen aan en woonwijken staan vol. Dit vraagt om een herijking van het mobiliteitssysteem, waarin de reiziger centraal staat. Deze wil hoogwaardige en hoogfreqente verbindingen (geen HOV/BRT)